نقش تجربه زیسته روان زخم در کودکی و خودتخریب گری بر پندار خودکشی: اثر واسطه ای فرونشانی عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تجربه زیسته روان زخم در کودکی و خودتخریب گری بر پندار خودکشی با اثر واسطه ای فرونشانی عاطفی است. در راستای این هدف در یک تحقیق مقطعی و توصیفی-همبستگی از جامعه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور ایلام تعداد 233 نفر (116 نفر مرد، 117 نفر زن) با دامنه سنی 19 تا 30 ساله و مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های پندار خودکشی بک، کودک آزاری محمد خانی، آسیب به خود سانسون و سانسون و فرونشانی عاطفی وینبرگر استفاده شد. جهت پردازش وتحلیل داده‌ها و بررسی فرضیه‌های پژوهش ازنرم افزارهای آماری SPSS-22و Lisrel-8.85 استفاده شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که روان زخم به طور معنادار اثر مستقیم و مثبت بر پندار خودکشی دارد. از طرفی دیگر، خودتخریب گری رابطه مثبت و معنی داری با پندار خودکشی دارد. روان زخم از طریق فرونشانی عاطفی بر پندار خودکشی تاثیر غیرمستقیم دارد. همچنین، خودتخریب گری از طریق میانجی گری فرونشانی عاطفی برپندار خودکشی تاثیر دارد. با تکیه بر نتایج این پژوهش می توان بیان داشت که، فرونشانی عاطفی می تواند به عنوان یک متغیر واسطه ای رابطه بین روان زخم، خودتخریبی و پندار خودکشی را تبیین کند. بنابراین، می توان مداخله تنظیم هیجانی را برای کاهش پندار خودکشی بکارگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of lived childhood trauma experience and self-destruction on suicidal ideation: The mediating effect of emotional suppression

نویسندگان [English]

  • Rasoul Heshmati 1
  • Mansour Bayrami 2
  • Hosein Norouzi 3
1 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 M.Sc of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of lived experience of trauma in childhood and self-destructiveness on the suicide ideation with the mediating effect of emotional suppression. In this reason in a cross-sectional and correlational study, from Payame Noor University of Ilam province (PNU), 233 colledge students (116 male and 117 female) with an age range of 19 to 30 years and undergraduate, graduate and doctoral degrees were chosen using convenience sampling method. Then, they were evaluated by using the following measures: Beck Depression Inventory-II (BDI-II), Mohammadkhani Child Abuse Self-Report Scale, Sansone & Sansone Self-Harm Inventory (SHI) and Weinberger Adjustment Inventory (WAI). The data were analyzed using IBM SPSS-22 and Lisrel 8.85. The results of structural equations showed that childhood trauma has a significant direct and positive effect on suicidal ideation. On the other hand, self-destruction has a positive and significant relationship with suicidal ideation. Trauma has an indirect effect on suicidal ideation through emotional suppression. Also, self-destruction through the mediation of emotional suppression affects suicidal ideation. Based on these findings, we could state that emotional suppression can have a significant mediating role between childhood trauma, self-harm and suicidal ideation. The findings have implications for the use of emotion interventions aimed at the effective regulation of emotion to reduce the suicide ideation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suicide idiation
  • childhood trauma
  • Self-destruction
  • Emotional Suppression