اثربخشی روش های یاددهی- یادگیری مبتنی بر مغز بر بازده های شناختی - عاطفی یادگیری زبان انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

2 دانشگاه تبریز

3 عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر مغز بر بازده های شناختی و عاطفی یادگیری زبان انگلیسی بود. در راستای این هدف و در قالب طرح آزمایشی بین گروهی با پیش آزمون و پس آزمون از دانش آموزان پایه نهم شهرستان بستان آباد است. آزمودنی ها 30 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل ( دو کلاس 15 نفره) جایگزین شدند. سپس برای گروه های آزمایشی راهبردهای آموزشی مبتنی بر مغز طی 10 جلسه به مرحله اجرا گذارده شده و برای گروه کنترل، مداخله ای به عمل نیامده جهت اندازه گیری بازده های شناختی- عاطفی یادگیری در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون از آزمون پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی و پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان خارجی گاردنر استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد بهبود بازده های شناختی- عاطفی یادگیری زبان انگلیسی اثربخش است. این یافته ها تلویحات کاربردی در عرصه های آموزش زبان انگلیسی داشته که به طور مبسوط مورد بحث واقع می شود..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Brain-Based Learning Teaching Methods on Emotional Cognitive Outcomes of English Language Learning

نویسندگان [English]

  • mina pezhmanfard 1
  • shahram vahedi 2
  • turaj hashemi 2
  • Mansour Bayrami 3
1 education&psychology faculty
2 tabriz university
3 Faculty member of the Department of Psychology, University of Tabriz
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of brain-based education on cognitive-affective outputs of English learning which was done in line with this goal and in the form of an inter-group pilot project with pre-test and post-test with the ninth grade students of Bostanabad city. Testers were selected by multi-stage cluster sampling and were replaced in two experimental and control groups (two classes of 15 people). Then, for the experimental groups, brain-based training strategies were implemented in 10 sessions and for the control group, no intervention was performed. The English achievement &Attitude/Motivation Test Battery questionnaire were used to measure the background and motivational learning conditions in the two stages of pre-test and post-test. Data analysis using multivariate analysis of covariance showed that improving the cognitive-affective outputs for learning English is effective. These findings have practical implications for the areas of English language teaching that are discussed in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain based Learning
  • English language
  • Learning cognitive-affective outputs

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 23 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 26 تیر 1400