مدلسازی معادله ساختاری اختلال شخصیت مرزی و ناگویی هیجانی : نقش واسطه ای افسردگی و اضطراب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران ،ایران

5 دانشیار مرکز توانبخشی درد ستون فقرات، دانشکده ورزش، علوم ورزشی و توانبخشی، دانشگاه بیرمنگام، بیرمنگام ، انگلستان

چکیده

اختلال شخصیت مرزی با الگویی از بی‌ثباتی خلق، روابط بین‌فردی، هویت و نیز تکانشگری مشخص می‌شود که هزینه زیای را بر سیستم بهداشتی کشورها وارد می‌کند. هسته اصلی اختلال شخصیت مرزی دشواری در تنظیم هیجان است که یکی از مولفه‌های دشواری در تنظیم هیجان ناگویی هیجانی است. از جمله متغیرهای دیگر مرتبط با اختلال شخصیت مرزی، افسردگی و اضطراب هستند که با ناگویی هیجانی نیز رابطه دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب و افسرگی در ارتباط با ناگویی هیجانی و اختلال شخصیت مرزی بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی توصیفی و روش پژوهش حاضر از نوع مدلیابی معادلات ساختاری است. جامعه این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه‌های شهیدبهشتی و علم و فرهنگ بودند که از این میان 429 نفر از دانشکده‌های برق، روانشناسی، ادبیات و حقوق به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های افسردگی بک، اضطراب بک، مقیاس اختلال شخصیت مرزی و ناگویی هیجانی پاسخ دادند. جهت تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای لیزرل و SPSS استفاده شد. شاخص‌های برازش مدل (GFI=0.94، CFI=0.97، 0.06 RMSEA=) نشان داد که مدل مذکور از برازش خوبی برخوردار است. نتایج تحلیل آماری نشان دادند که ناگویی هیجانی با میانجی‌گری افسردگی و اضطراب قادرند اختلال شخصیت مرزی را پیش‌بینی کنند، به نحوی که افسردگی و نیز اضطراب به صورت مثبت و مستقیم و نیز ناگویی هیجانی به طور مثبت و غیر مستقیم قادر به تبیین ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی بودند. این یافته‌ها تلویحات عملی در مداخلات بالینی دارند که در شناسایی و درمان اختلال شخصیت مرزی می توان از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural equation modeling of borderline personality disorder and alexithymia: the mediating role of depression and anxiety

نویسندگان [English]

  • ََArezou Lashkari 1
  • Mohsen Dehghani 2
  • Vahid Sadeghi-Firoozabadi 3
  • Mahmood Heidari 4
  • Ali Khatibi 5
1 PH.D student of clinical psychology,Faculty of psychology and education, Shahid beheshti university,Tehran, Iran
2 Associate Professor,Department of psychology, Shahid Beheshti University,Tehran,Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of psychology, faculty of psychology and education, Shahid Beheshti University, Tehran.Iran
5 Associate Professor -Centre of Precision Rehabilitation for Spinal Pain (CPR Spine), School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences, University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom
چکیده [English]

Borderline personality disorder is characterized by a loge- pattern of, affect instability, unstable relationships, distorted sense of self, and impulsivity which cost a lot for the health system. The core feature of borderline personality disorder is emotion regulation difficulties and alexithymia is one of emotion regulation difficulties components. Depression and anxiety are variables that are related to borderline personality disorder and alexithymia, as well. This study aimed to investigate the mediating role of depression and anxiety whit alexithymia and borderline personality disorder. The design and the method of study was descriptive correlation and structural equation modeling, respectively. The sample of 429 students of Shahid Beheshti and Science and Culture universities who were selected by convenience sampling from psychology, literature, law and electrical engineering faculties answered the Beck depression inventory-II, Beck anxiety inventory, personality assessment inventory- borderline feature, and alexithymia questionnaire. LISREL and SPSS software were used to analyze the data. Model fit indices (GFI= 0.94, CFI=0.97, RMSEA=0.06) indicate that the model fit well. The findings showed that depression and anxiety mediate alexithymia and borderline personality disorder relationship, in a way that depression and anxiety positively and directly and also alexithymia positively and indirectly could explain borderline personality disorder. The findings have practical implications for clinical psychologists and can be useful in the diagnosis and therapy of borderline personality disorder.
Keywords: borderline personality disorder, alexithymia, depression, anxiety

کلیدواژه‌ها [English]

  • borderline personality disorder
  • alexithymia
  • depression
  • anxiety
منابع
اسماعیلیان، ن. (1398). تاثیر القای طرد اجتماعی بر پردازش هیجانی و سوگیری شناختی نسبت به درد در افراد ارای ویژگی های اختلال شخصیت مرزی با و بدون خودجرحی، رساله دکتری، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران
دابسون؛ ک؛ محمدخانی، پ. (1386). مختصات روانسنجی پرسشنامه افسردگی بک-2 در یک نمونه بزرگ مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی،ویزه نامه توانبخشی در بیماری ها و اختلالات روانی ، 29 ،80-86
پیوسته نگر، م. (1397). اختلال شخصیت مرزی و ناگویی هیجانی در میان دختران دانشجوی دارای مشکلات بین فردی، فصلنامه علوم اعصاب مجله شفای خاتم، 6 (2)، 51-59
جوانمرد، غ؛ قره قوزلو، ر. (1394). مطالعه ارتباط نظریه ذهن با ناگویی هیجانی در یک گروه غیر بالینی، فصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، 1(7)، 127-145.
رفیعی،م، سیفی، ا. (1392). بررسی پایایی و اعتبار قیاس اضطراب بک در دانشجویان ، ادنیشه و رفتار، 7 (27)، 37-93
 
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
Anderson, J. C., Kellogg, J. L., & Gerbing, D. W. (1988). Structural Equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-Step Approach. In Psychological Bulletin (Vol. 103, Issue 3). https://psycnet.apa.org/buy/1989-14190-001
Andover, M. S., Pepper, C. M., Ryabchenko, K. A., Orrico, E. G., & Gibb, B. E. (2005). Self-Mutilation and Symptoms of Depression, Anxiety, and Borderline Personality Disorder. In Suicide and Life-Threatening Behavior (Vol. 35, Issue 5). https://guilfordjournals.com/doi/abs/10.1521/suli.2005.35.5.581
Bagby, R. M., Parker, J. D. A., Joffe, R. T., & Buis, T. (1994). Reconstruction and validation of the depressive experiences questionnaire. Assessment, 1(1), 59–68. https://doi.org/10.1177/1073191194001001009
Bardhoshi, G., Duncan, K., & Erford, B. T. (2016). Psychometric Meta-Analysis of the English Version of the Beck Anxiety Inventory. Journal of Counseling and Development, 94(3), 356–373. https://doi.org/10.1002/jcad.12090
Beck, A. T, Epstein. N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893-897.
Bentler, P. M. (2005). EQS structural equations program manual (Vol. 6). Encino, CA: Multivariate software.
Berenbaum, H. (1996). Childhood abuse, alexithymia and personality disorder. Journal of Psychosomatic Research, 41(6), 585–595. https://doi.org/10.1016/S0022-3999(96)00225-5
Bergmans, Y., Guimond, T., Lambert, C., McInerney, S., & O’Brien, K. (2020). Alexithymia in People With Recurrent Suicide Attempts. Crisis, 1–9. https://doi.org/10.1027/0227-5910/a000738
Berking, M., Wupperman, P., Reichardt, A., Pejic, T., Dippel, A., & Znoj, H. (2008). Emotion-regulation skills as a treatment target in psychotherapy. Behaviour research and therapy46(11), 1230-1237.
Brumme, L., Derks, D. Y. P. M. J., & Taal, E. (2019). Does alexithymia mediate the association between borderline personality pathology and non-suicidal self-injury? https://essay.utwente.nl/78978/
Cerutti, R., Spensieri, V., Presaghi, F., Renzi, A., Palumbo, N., Simone, A., ... & Di Trani, M. (2020). Alexithymic traits and somatic symptoms in children and adolescents: A screening approach to explore the mediation role of depression. Psychiatric Quarterly, 1-12.
Deborde, A. S., Miljkovitch, R., Roy, C., Bigre, C. D. Le, Pham-Scottez, A., Speranza, M., & Corcos, M. (2012). Alexithymia as a mediator between attachment and the development of borderline personality disorder in adolescence. Journal of Personality Disorders, 26(5), 676–688. https://doi.org/10.1521/pedi.2012.26.5.676
Derks, Y. P. M. J., Westerhof, G. J., & Bohlmeijer, E. T. (2017). A meta-analysis on the association between emotional awareness and borderline personality pathology. Journal of Personality Disorders, 31(3), 362–384. https://doi.org/10.1521/pedi_2016_30_257
Gunderson, J. G. (2009). Borderline personality disorder: Ontogeny of a diagnosis. In American Journal of Psychiatry (Vol. 166, Issue 5, pp. 530–539). https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2009.08121825
Gunderson, J. G., & Phillips, K. A. (1991). A current view of the interface between borderline personality disorder and depression. The American Journal of Psychiatry.
Hamaideh, S. H. (2017). Alexithymia among Jordanian university students: Its prevalence and correlates with depression, anxiety, stress, and demographics. Perspectives in psychiatric care54(2), 274-280.
Haviland, M. G., Hendryx, M. S., Shaw, D. G., & Henry, J. P. (1994). Alexithymia in women and men hospitalized for psychoactive substance dependence. Comprehensive psychiatry, 35(2), 124-128.
Hendryx, M. S., Haviland, M. G., & Shaw, D. G. (1991). Dimensions of Alexithymia and Their Relationships to Anxiety and Depression. Journal of Personality Assessment, 56(2), 227–237. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5602_4
Holm, A. L., & Severinsson, E. (2008). The emotional pain and distress of borderline personality disorder: A review of the literature. Wiley Online Library, 17(1), 27–35. https://doi.org/10.1111/j.1447-0349.2007.00508.x
Honkalampi, K., Hintikka, J., Tanskanen, A., Lehtonen, J., & Viinamäki, H. (2000). Depression is strongly associated with alexithymia in the general population. Journal of psychosomatic research48(1), 99-104.
Joyce, A. S., Fujiwara, E., Cristall, M., Ruddy, C., & Ogrodniczuk, J. S. (2013). Clinical correlates of alexithymia among patients with personality disorder. Psychotherapy Research, 23(6), 690–704. https://doi.org/10.1080/10503307.2013.803628
Kajanoja, J., Karukivi, M., Scheinin, N. M., Ahrnberg, H., Karlsson, L., & Karlsson, H. (2020). Early-life adversities and adult attachment in depression and alexithymia. Development and Psychopathology, 1-9.
Karlin, B. E., Creech, S. K., Grimes, J. S., Clark, T. S., Meagher, M. W., & Morey, L. C. (2005). The Personality Assessment Inventory with chronic pain patients: Psychometric properties and clinical utility. Journal of Clinical Psychology61(12), 1571-1585.
Khosravi, M. (2020). Child maltreatment-related dissociation and its core mediation schemas in patients with borderline personality disorder. BMC psychiatry20(1), 1-9.
Khesht-Masjedi, M., Omar, Z., & Kafi Masoleh, S. (2015). Psychometrics properties of the Persian version of Beck Anxiety Inventory in North of Iranian adolescents. International Journal of Educational and Psychological Researches, 1(2), 145. https://doi.org/10.4103/2395-2296.152233
Kiliç, F., Demirdas, A., Isik, Ü., Akkus, M., Atay, I. M., & Kuzugüdenlioglu, D. (2020). Empathy, Alexithymia, and Theory of Mind in Borderline Personality Disorder. The Journal of Nervous and Mental Disease208(9), 736-741.
Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.
Lane, R. D., & Schwartz, G. E. (1987). Levels of emotional awareness: a cognitive-developmental theory and its application to psychopathology. The American journal of psychiatry.
Loas, G., Speranza, M., Pham-Scottez, A., Perez-Diaz, F., & Corcos, M. (2012). Alexithymia in adolescents with borderline personality disorder. Journal of psychosomatic research, 72(2), 147-152.
 
Marchesi, C., Brusamonti, E., & Maggini, C. (2000). Are alexithymia, depression, and anxiety distinct constructs in affective disorders?. Journal of psychosomatic research49(1), 43-49.
Meaney, R., Hasking, P., & Reupert, A. (2016). Borderline personality disorder symptoms in college students: The complex interplay between alexithymia, emotional dysregulation and rumination. PLoS ONE, 11(6). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157294
Moran, P., Romaniuk, H., Coffey, C., Chanen, A., Degenhardt, L., Borschmann, R., & Patton, G. C. (2016). The influence of personality disorder on the future mental health and social adjustment of young adults: a population-based, longitudinal cohort study. The Lancet Psychiatry3(7), 636-645.
Morey, L. C. (1991). Professional manual for the personality assessment inventory. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources1.
Motan, I., & Gençöz, T. (2007). The Relationship Between the Dimensions of Alexithymia and the Intensity of Depression and Anxiety. Turkish Journal of Psychiatry18(4).
New, A. S., Rot, M. A. H., Ripoll, L. H., Perez-Rodriguez, M. M., Lazarus, S., Zipursky, E., ... & Siever, L. J. (2012). Empathy and alexithymia in borderline personality disorder: clinical and laboratory measures. Journal of Personality Disorders26(5), 660-675.
Nicolò, G., Semerari, A., Lysaker, P. H., Dimaggio, G., Conti, L., D'Angerio, S., ... & Carcione, A. (2011). Alexithymia in personality disorders: Correlations with symptoms and interpersonal functioning. Psychiatry research, 190(1), 37-42.
Nolen-Hoeksema, S. (2000). The role of rumination in depressive disorders and mixed anxiety/depressive symptoms. Journal of Abnormal Psychology, 109(3), 504–511. https://doi.org/10.1037/0021-843X.109.3.504
Parker, J. D., Taylor, G. J., & Bagby, R. M. (1998). Alexithymia: Relationship with ego defense and coping styles. Comprehensive psychiatry, 39(2), 91-98.
Pluta, A., Kulesza, M., Grzegorzewski, P., & Kucharska, K. (2018). Assessing advanced theory of mind and alexithymia in patients suffering from enduring borderline personality disorder. Psychiatry research261, 436-441.
Porcelli, P., & De Carne, M. (2001). Criterion-related validity of the diagnostic criteria for psychosomatic research for alexithymia in patients with functional gastrointestinal disorders. Psychotherapy and psychosomatics70(4), 184-188.
Quenneville, A. F., Kalogeropoulou, E., Küng, A. L., Hasler, R., Nicastro, R., Prada, P., & Perroud, N. (2020). Childhood maltreatment, anxiety disorders and outcome in borderline personality disorder. Psychiatry research284, 112688.
Saarijärvi, S., Salminen, J. K., & Toikka, T. B. (2001). Alexithymia and depression: a 1-year follow-up study in outpatients with major depression. Journal of psychosomatic research51(6), 729-733.
Sansone, R. A., Farukhi, S., & Wiederman, M. W. (2011). Utilization of primary care physicians in borderline personality. General Hospital Psychiatry33(4), 343-346.
Selby, E. A., & Joiner, T. E. (2009). Cascades of Emotion: The Emergence of Borderline Personality Disorder From Emotional and Behavioral Dysregulation. Review of General Psychology, 13(3), 219–229. https://doi.org/10.1037/a0015687
Silverman, M. H., Frankenburg, F. R., Bradford Reich, D., Fitzmaurice, G., & Zanarini, M. C. (2012). The course of anxiety disorders other than PTSD in patients with borderline personality disorder and Axis II comparison subjects: A 10-year follow-up study. Journal of Personality Disorders, 26(5), 804–814. https://doi.org/10.1521/pedi.2012.26.5.804
Sleuwaegen, E., Houben, M., Claes, L., Berens, A., & Sabbe, B. (2017). The relationship between non-suicidal self-injury and alexithymia in borderline personality disorder:“Actions instead of words”. Comprehensive psychiatry77, 80-88.
Trull, T. J., Useda, J. D., Conforti, K., & Doan, B. T. (1997). Borderline personality disorder features in nonclinical young adults: 2. Two-year outcome. Journal of Abnormal Psychology106(2), 307.
Vaillancourt, T., Brittain, H. L., McDougall, P., Krygsman, A., Boylan, K., Duku, E., & Hymel, S. (2014). Predicting borderline personality disorder symptoms in adolescents from childhood physical and relational aggression, depression, and attention-deficit/hyperactivity disorder. Development and psychopathology26(3), 817-830.
Webb, D., & McMurran, M. (2008). Emotional intelligence, alexithymia and borderline personality disorder traits in  young adults. Personality and Mental Health, 2(4), 265– 273. doi:10.1002/pmh.48
Wang, Y. P., & Gorenstein, C. (2013). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory-II: a comprehensive review. Brazilian Journal of Psychiatry35(4), 416-431.
Weinryb, R. M., Gustavsson, J. P., Åsberg, M., & Rössel, R. J. (1992). The concept of alexithymia: an empirical study using psychodynamic ratings and self‐reports. Acta Psychiatrica Scandinavica, 85(2), 153–162. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1992.tb01461.x