پیش‌بینی آشفتگی‌های هیجانی براساس سبک‌های دفاعی و راهبردهای مقابله در رویارویی با اپیدمی کووید- 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشاسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

با توجه به تاثیرات مخرب شیوع بیماری‌‌های عفونی واگیردار مانند کووید-19 و بحران اجتماعی ناشی از آن بر سلامت جسم و روان، پژوهش پیش‌رو با هدف پیش‌بینی آشفتگی‌های هیجانی براساس سبک‌های دفاعی و راهبردهای مقابله‌ای در رویارویی با اپیدمی کووید-19 به انجام رسیده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن مشتمل بر کلیه افراد 15 تا 50 ساله ساکن استان اردبیل در نیمه‌ی دوم سال 1399 بود که از بین این جامعه، با استفاده از جدول مورگان 403 نفر به شیوه هدفمند انتخاب شده و پرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای در رویارویی با اپیدمی کووید-19، پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) و پرسشنامه سبک‌های دفاعی (DSQ) را تکمیل نمودند. داده‌های به‌دست آمده با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مولفه‌های آشفتگی‌ هیجانی (افسردگی، اضطراب و استرس) با سبک‌ دفاعی رشدیافته و راهبردهای مقابله کارآمد کووید-19، رابطه منفی و با سبک دفاعی رشدنایافته و راهبردهای مقابله ناکارآمد کووید-19 رابطه مثبت دارد اما بین مولفه‌های آشفتگی‌ هیجانی و سبک‌دفاعی روان‌آزرده رابطه معناداری یافت نشد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که 30 درصد واریانس افسردگی، 24 درصد واریانس اضطراب و 27 درصد واریانس استرس به متغیرهای پیش‌بین تبیین می‌شود. بنابراین یافته‌های این پژوهش نشان داد که سبک‌های دفاعی و راهبردهای مقابله از عوامل موثر در بروز آشفتگی هیجانی هنگام رویارویی با اپیدمی کووید- 19 است که استفاده از این نتایج می تواند با کاهش آسیب‌پذیری در مقابل کووید-19، به بهبود کیفیت زندگی مردم و سلامت جامعه کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Emotional distress based on defense styles and Coping strategies in the face of the Covid-19 epidemic

نویسندگان [English]

  • Akbar Atadokht 1
  • Rana Pourzargar 2
1 Associate Professor, Department of psychology,University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, iran
2 MSc, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Considering the destructive effects of the prevalence of infectious diseases such as Covid-19 and the resulting social crisis on physical and mental health, a leading study has been conducted to predict emotional distress based on defense styles and coping strategies in the coping of Covid-19 epidemic. The research method was descriptive-correlational and its statistical population included all people aged 15 to 50 living in Ardabil province in the second half of 1399. From this population, 403 people were purposefully selected and completed the Defense Styles Questionnaire(DSQ), the Covid-19 Epidemic Coping Styles Questionnaire and the Depression, Anxiety and Stress Questionnaire(DASS). The obtained data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. The results showed there was a negative relationship between the components of emotional distress (depression, anxiety and stress) with the developed defense style and effective coping strategies of Covid-19 and a positive relationship with the undeveloped defense style and ineffective coping strategies of Covid-19; But no significant relationship was found between the components of emotional distress and disturbed mental defense style. The regression results also showed that 30% of the variance of depression, 24% of the variance of anxiety and 27% of the variance of stress were explained by the predictor variables. Therefore, the findings of this study showed that defense styles and coping strategies are effective factors in the development of emotional distress when dealing with the Covid-19 epidemic. Using these results can help improve the quality of life and public health by reducing vulnerability to Covid-19.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional distress
  • Defensive styles
  • Coping strategies
  • Covid epidemic - 19
فهرست منابع
اعتمادی، حسین؛ فخاری، حسین (1383). تبیین نیازها و اولویت‌های تحقیقاتی حسابداری ارائه الگویی جهت همسویی تحقیقات، آموزش و عمل. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. 11، 35، 3-27.
تاباچنیک، باربارا؛ فیدل، لیندا اس (1395). کاربرد آمار چند متغیری. مترجمان: حسن‌پاشا شریفی، بلال ایزانلو، حمیدرضا حسن‌آبادی، ولی‌الله فرزدا، خدیجه ابوالمعالی، مجتبی حبیبی‌عسگرآباد، تهران. انتشارات رشد.
دهقان دهنوی، حسن؛ معین‌الدین، محمود؛ صبا، ندا (1391). تعیین اجزای دانش و مهارت آموزش حسابداری در محیط‌های تجاری جدید با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری. پژوهش‌های تجربی حسابداری. 1(4)، 105-119.
رستمی، مریم؛ طالع‌پسند، سیاوش؛ محمدی‌فر، محمدعلی (1396). اثربخشی برنامه آموزشی بار شناختی بر کارایی یادگیری مفاهیم جبر در دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهر تهران. مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 10(4)، 322- 333.
سالاری، مصطفی؛ امیرتیموری، محمدحسن (1396). بررسی تأثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه‌ای بر میزان بار شناختی بیرونی و یادگیری موضوع‌های پیچیده. فصلنامه روانشناسی تربیتی. 13(44)، 197-173.
عبدالهی عدلی انصار، وحیده؛ فتحی‌آذر، اسکندر؛ علائی، پروانه (1389). نقش آمادگی برای یادگیری خود- رهبر و نگرش تـفکر انتقادی در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز. فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناختی. 5(17)، 98-77.
فتحی واجارگاه، کورش؛ و شفیعی، ناهید (1386). ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی (مورد برنامه درسی آموزش بزرگسالان). مطالعات برنامه درسی. 1(5)، 26-1.
فخاری، حسین؛ دادگر، شهرام (1396). بررسی شکاف انتظار-عمل آموزش مهارت‌های حرفه‌ای در دانش‌آموختگان رشته حسابداری (با تأکید بر دوره کارشناسی). دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی. 6(12)، 159-188.
مومنی مهمویی، حسین؛ کرمی، مرتضی؛ مشهدی، علی (1391). بررسی میزان آموزش مهارت‌های اشتغال‌زای مورد نیاز بازار کار در برنامه های درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری، مهندسی عمران و صنایع غذایی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی. 9، 2(7)، 72-60.
Abdul Manaf, N.A., Ishak, Z., & Wan Hussin, W.N. (2011). Application of Problem Based Learning (PBL) in a Course on Financial Accounting Principles. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 8, 21-47.
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2010a). Core Competency Framework. Retrieved from http://www.aicpa.org/InterestAreas/AccountingEducation/Resources/CurriculumDevelopment/CoreCompetencyFrameworkandEducationalCompetencyAssessmentWebSite/Pages/default.aspx.
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2010b). Mapping of the AICPA core competency framework to the skills tested on the CPA exam. Retrieved from http://www.aicpa.org/InterestAreas/ForensicAndValuation/Resources/FraudPreventinDetectionResponse/DownloadableDocuments/Mapping_of_CCF_to_CPA_Exam_Skills_for%20AEC.pdf.
Ayres, P., & Paas, F. (2009). Interdisciplinary perspectives inspiring a new generation of cognitive load research. Educational Psychology Review, 21 (1), 1–9.
Beams, Floyd A., Anthony, Joseph H., Bettinghaus, B., & Smith, Kenneth, A. (2012). Advanced Accounting. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university: Society for research into higher education. Berkshire: Open University Press, McGraw-Hill.
Blayney, P., Kalyuga, S., & Sweller, J. (2009). Interactions between the isolated-interactive elements effect and levels of learner expertise: Experimental evidence from an accountancy class. Instructional Science, 38 (3), 277–287.
Carmona, S. (2013). Accounting curriculum reform? The devil is in the detail. Critical Perspectives on Accounting, 24 (2), 113–119.
Christensen, T. E., Cottrell, D. M. & Budd, C. JH. (2016). Advanced financial accounting. Published by McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, New York, NY 10121.
Clark, R., Kirschner, P. A., & Sweller, J. (2012). Putting students on the path to learning: The case for fully guided instruction. American Educator, 36(1), 6-11.
Dean, B. A., Perkiss, S., Misic, M. S., & Luzia, K. (2018). Transforming accounting curricula to enhance integrative learning. Accounting and Finance, Retrieved from https://doi.org/10.1111/acfi.12363.
Edmonds, C. D., Edmonds, T. P. & Mulig, E. V. (2003). Using problem-based learning to promote skill development in the accounting classroom. Advances in Accounting Education Teaching and Curriculum Innovation, Published online, 229-242.
El-Moamly, A.  A. (2010). Curriculum Development in Medical Education: A Reflection in the 40 Years -Experience of Problem-Based Learning (PBL), the Educational Research and the Accreditation Programs of Medical Schools. Limon E. Kattington, Editor. Handbook of Curriculum Development. New York: Nova Science Publishers Inc.
Glasgow, N. A. (1997). New curriculum for new times: A guide to student-cantered, problem-based learning. Corwin Press.
Halabi, A. K. (2006). Applying an instructional learning efficiency model to determine the most efficient feedback for teaching introductory accounting. Global Perspectives on Accounting Education, 3 (1), 93–113.
Halabi, A. K., Tuovinen, J., & Farley, A. (2005). Empirical evidence on the relative efficiency of worked examples versus problem-solving exercises in accounting principles instruction. Issues in Accounting Education, 20 (1), 21–32.
Hansen, J. D. (2010). Using Problem-Based Learning in Accounting. Journal of Education for Business, 81(4), 221-224, Retrieved from https://doi.org/10.3200/JOEB.81.4.221-224.
Herauf, D., & Hilton, M. W. (2016). Modern Advanced Accounting in Canada Eighth Edition. McGraw-Hill Ryerson Limited.
Hmelo-Silver, C. E., Duncan, R. G., & Chinn, C. A. (2007). Scaffolding and achievement in problem-based and inquiry learning: A response to Kirschner, Sweller, and Clark (2006). Educational Psychologist, 42(2), 99–107.
Hoyle, J. B., Schaefer, T. F., & Doupnik, T. S. (2017). Advanced Accounting Thirteenth Edition. McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, New York, NY 10121.
Hsu, C. Yen, S., & Lai, W. (2016). The Effect of Problem-Based Learning on Learning Outcomes of Accounting Students. Asian Journal of Finance & Accounting, 8(2), 135-154.
International Accounting Education Standards Board (IAESB). (2009). IES3 Professional Skills and General Education in IAESB Handbook of international education pronouncements. New York: International Federation of Accountants. Retrieved from http://web.ifac.org/publications/international-accountingeducation-standards-oard.
Jalani, N. H., & Lai, CH. S. (2015). The Example-Problem-Based Learning Model: Applying Cognitive Load Theory. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 872 – 880.
Johnson, B., & Slayter, E. (2012). Impact of structure of early practice on student performance in tran saction analysis. Issues in Accounting Education, 27(1), 101- 112.
Jonassen, D. H. (2004). Learning to Solve Problems: An Instructional Design Guide. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
Jones, J. P., & Fields, K. T. (2001). The role of supplemental instruction in the first accounting course. Issues in Accounting Education, 16 (4),531-547.
Kirschner, F.; Paas, F., & Kirschner, P. A. (2009). Effects of individual and group-based learning from complex cognitive tasks on efficiency of retention and transfer performance. Computers in Human Behavior, 25, 306-314.
Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, 189 problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75-86.
Krishnan, S. B. E. (2009). Student Experiences of Problem-Based Learning in Engineering: Learning Cultures of PBL Teams. A thesis submitted in total fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, School of Education, Victoria University.
Kwan, C.Y. (2001). A note of caution in conducting PBL tutorials: observations in a medical school that newly adopted a PBL curriculum.  Journal of Medical Education, 5, 87-93.
Lownie, K., & Mcquarrie, F. E. (2014). Applying the principles of soccer training to the design and delivery of classes in introductory accounting courses. Accounting Perspectives, 13 (1), 83–98.
Loyens, S. M. M., Kirschner, P. A., & Paas, F. (2011). Problem-based learning. In S. Graham (Editor-in-Chief), A. Bus, S. Major, & L. Swanson, Associate Editors, APA educational psychology handbook. Application to learning and teaching. Washington, DC: American Psychological Association.
Manganaris, P., & Spathis, C. (2012). Greek students’ perceptions of an introductory accounting course and the accounting profession. Advances in Accounting Education, 13, 59–85.
Moos, D. (2013). Examining hypermedia learning: The role of cognitive load and self-regulated learning. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 22(1), 39-61.
Mostyn, G. R. (2012). Cognitive load theory: What it is, Why it's important for accounting instruction and research. Issues in Accounting Education, 27 (1), 227–245.
Muldoon, N., Pawsey, N., & Palm, C. T. (2007). An investigation into the use of a blended model of learning in a first year accounting subject. Proceedings of the Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand Conference, Queensland, Carlton, Vic.,1-49.
Opdecam, E., & Everaert, P. (2019). Choice-based learning: lecture-based or team learning? Accounting Education, 28(2), 1-35.
Paas, F., Van Merriënboer, J. J. G., & Adam, J. J. (1994). Measurement of cognitive load in instructional research. Perceptual and Motor Skills, (79) (1 Pt 2), 419-430.
Paas, F. G., Tuovinen, J., Tabbers, H., & Van Gerven, P. W. M. (2003). Cognitive load measurement as a means to advance cognitive load theory. Educational Psychologist, 38 (1), 63–71.
Paas, F., Renkl, A., & Sweller, J. (2003). Cognitive load theory and instructional design: Recent developments. Educ Psychol, 38(1), 1-4.
Paas, F., Van Gog, T., & Sweller, J. (2010). Cognitive load theory: New conceptualizations, specifications, and integrated research perspectives. Educ Psychol Rev, 22(2), 115-121.
Paas F. (1992). Training strategies for attaining transfer of problem-solving skill in statistics: A cognitive-load approach. J Educ Psychol, (84) (4),429-434.
Plass, J. L., Moreno, R, Brunken, R (2010). Cognitive load theory. New York: University Cambridge.
Reynolds, J. A., C. Thaiss, W. Katkin & R. J. Thompson Jr. (2012). Writing-to-learn in undergraduate science education: A community-based conceptually driven approach. CBE Life Sciences Education, 11 (1), 17–25.
Schmidt, H. G., Loyens, S. M. M., Van Gog, T., & Paas, F. (2007). Problem-based learning is compatible with human cognitive architecture: Commentary on Kirschner, Sweller, & Clark (2006). Educational Psychologist, 42, 91–97.
Schmulian, A. & Coetzee, S. A. (2018). Students’ experience of team assessment with immediate feedback in a large accounting class. Assessment & Evaluation in Higher Education, Retrieved from DOI: 10.1080/02602938.2018.1522295.
Schnotz, W., & Kürschner, C. (2007). A reconsideration of cognitive load theory. Educ Psychol Rev, 19(4), 469-508.
Setyaningrum, D., Muktiyanto, A., & Hermawan, A. A. (2015). How Indonesian Accounting Education Providers Meet the Demand of the Industry. International Research Journal of Business Studies, 8(1), 1-11.
Shawver, T. A. (2015). Building Student Success Using Problem-Based Learning Approach in the Accounting Classroom. Journal of Instructional Pedagogies, 17, 1-16.
Sithole, S. T. M., Chandler, P., Abeysekera, I., & Paas, F. (2016). Benefits of Guided Self- Management of Attention on Learning Accounting. Journal of Educational Psychology, 109(2), 220–232.
Smythe, M. J., & Nikolai, L. A. (2002). A thematic analysis of oral communication concerns with implications for curriculum design. Journal of Accounting Education, 20(3), 163-181.
Soares, S. V., Casa Nova, S. P. C., & Bulaon, C. (2014). Problem-Based Learning for Accounting Courses: Evidence from Brazil. Available at SSRN, Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2480064 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2480064.
Springer, C. W., & Borthick, A. F. (2007). Improving performance in accounting: Evidence for insisting on cognitive conflict tasks. Issues in Accounting Education, 22 (1), 1–19.
Stanley, T. & Marsden, S. (2012). Problem-based learning: Does accounting education need it. J. of Acc. Ed, 30, 267–289.
Sweller, J. (2003). Evolution of Human Cognitive Architecture: Chapter in The Psychology of Learning and Motivation. Brian Ross, Academic Press, San Diego.
Van Merriënboer, J. J. G., Clark, R. E., & de Croock, M. B. M. (2002). Blueprints for complex learning: The 4C/ID-model. Educational Technology Research and Development, 50(2), 39-64.
Van Merriënboer, J. J. G., & Sweller, J. (2005). Cognitive load theory and complex learning: Recent developments and future directions. Educational Psychology Review, 17, 147-177.
Vygotsky, L. (1978). Interaction between learning and development. In Gauvain & Cole (Eds) Readings on the development of Children. New York: Scientific American Books.
Wyness, L., & Dalton, F. (2018). The value of problem-based learning in learning for sustainability: Undergraduate accounting student perspectives. Journal of Accounting Education, 45(C), 1-19.
Young, L. & Paterson, B. (2007). Teaching nursing: Developing a student-cantered learning environment. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.