مقایسه اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد و آموزش خود دلسوزی شناختی بر سازگاری زناشویی و عزت نفس جنسی زوجین در معرض طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار روانشناسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و خود دلسوزی شناختی بر بهبود سازگاری زناشویی و عزت نفس جنسی زوجین در معرض طلاق شهر اردبیل بود. طرح تحقیق این پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه ی آماری این پژوهش، را کلیه زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز کاهش طلاق شهر اردبیل در سال 1397 تشکیل می دهند. نمونه پژوهش شامل 60 نفر از زوجین مراجع کننده به مرکز کاهش طلاق شهر اردبیل بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه گمارده شدند. پژوهش با کمک پرسشنامه های سازگاری زناشویی گراهام و اسپنیر و عزت نفس جنسی زینا و همکاران جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد که زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و خود دلسوزی شناختی (CMT) نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بر سازگاری و عزت نفس جنسی اثر بخش بوده اند (001/0≥P). بنابراین با توجه به اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و خود دلسوزی شناختی (CMT) می توان از این مداخلات در محیط های مشاوره و روان درمانی خانواده استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment training and cognitive self-compassion on Marital Adjustment and Sexual Self-Esteem of Couples Exposed to Divorce

نویسندگان [English]

  • Azim Mohajeri 1
  • Mohammad Narimani 2
  • reza kazemi 3
1 PhD Candidate, Department of Psychology, Islamic Azad University, Ardebil Branch, Ardebil, Iran.
2 Professor, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
3 Assistant Professor, Psychology, Medicine, Ardabil Islamic Azad University,Ardabil, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of couples-based therapy based on acceptance and commitment and cognitive self-compassion on improving marital adjustment and sexual self-esteem of couples who were exposed to divorce in Ardebil. The research design was a pretest-posttest test with a control group. The statistical society of this study is all couples applying for divorce referring to divorce reduction centers of Ardabil city in 1397. The research sample consisted of 60 couples referring to divorce reduction center in Ardabil who were selected by random sampling and randomly assigned to two groups of control and control group. The research was conducted with Graham and Spenier marital adjustment questionnaire and sexual self-esteem (Zina et al.). Multivariate analysis of covariance analysis (MANCOVA) was used to analyze the data. The results showed that acceptance and commitment (ACT) and cognitive self-compassion (CMT) couples had a significant effect on sexual compatibility and self-esteem (P <0.001). Therefore, due to the efficacy of cognitive-acceptance (ACT) and cognitive self-healing (CMT), these interventions can be used in family counseling and psychotherapy settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment based couple therapy "
  • " cognitive self-compassion "
  • " Marital Adjustmen "
  • " Sexual Self-Esteem "
  • " Divorce
 امان­الهی، عباس؛ حیدری، نرگس؛ خجسته مهر، رضا؛ ایمانی، مهدی (1393). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در درمان پریشانی زوج‌ها، دو فصلنامه مشاوره کاربردی، دوره 4، شماره 1، صص 119-103.
امانی، رزیتا؛ مجذوبی، محمدرضا (1392). مقایسۀ اثربخشی زوج‌درمانی هیجان­مدار، شناختی- رفتاری و شناختی-رفتاری- هیجانی بر سیر تغییر رضایتمندی زناشویی زوجین و افسردگی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، دوره 3، شماره 3، صص 469-439.
ایزدی، راضیه و عابدی، محمدرضا (1393). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. تهران: انتشارات جنگل.
برقی ایرانی، زیبا؛ بگیان کوله­مرز، محمدجواد؛ بختی، مجتبی (1395). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقت ورز بر تعدیل روانسازه های ناسازگار و کاهش عواطف منفی دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی. دو فصلنامه روانشناسی معاصر، دوره 11، شماره 1، صص 117-103.
دلاور، علی (1390). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
سعادتی، نادره؛ رستمی، مهدی؛ دربانی، سید علی (1395). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان متمرکز بر شفقت (CFT) در تقویت عزت‌نفس و سازگاری پس از طلاق زنان. دو فصلنامه روانشناسی خانواده، دوره 3، شماره 2، صص 58-45.
فرخی، سحر؛ شاره، حسین (1393). ویژگی روان­سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه شاخص عزت­نفس جنسی زنان. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، دوره 20، شماره 3، صص 263-252.
فروتن، یعقوب (1392). چالش­های خانواده معاصر و نوگرایی با تأکید بر طلاق در فرآیند گذار جمعیتی، فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، دوره 4، شماره 2، صص 129-105.
لواف­پور نوری، فرشاد؛ زهراکار، کیانوش (1393). بررسی اثربخشی زوج‌درمانی شناختی (CCT) در ارتقاء سطح سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل. دو فصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده، دوره 4، شماره 2، صص 339-317.
نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول (1392). مقایسه­ی اثربخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانش­آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله‌ی ناتوانی‌های یادگیری، دوره 2، شماره 4، صص 176-154.
نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ بگیان کوله مرز، محمدجواد و بختی، مجتبی (1393). مقایسه اثربخشی دو رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و روایت درمانی گروهی بر تعدیل طرح­واره­های ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طلاق. فصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده، دوره 4، شماره 1، صص 29-1.
هنرپروران، نازنین (1393). بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد (ACT) بر بخشش و سازگاری زناشویی زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر. فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، دوره 5، شماره 19، صص 150-135.
Ahmadi, K., Nabipoor, S. M., Kimiaee, S. A., & Afzali, M. H. (2010). Effect of family problem solving on marital satisfaction. Journal of Applied Science, Volume10, Issue8, pp 682-687.
Atkins DC. (2005). Infidelity and behavioral couple therapy: optimism in the face of betrayal. J Consult Psychology. Volume73, Issue1, pp 144-50.
Baucom, D. H., Epstein, N., & Kirby, J. S. (2010). Cognitive-B behavioral Couple Therapy. In Keith S. Dobson (Ed). Handbook of cognitive therapies (3th ed., pp. 411–444).
Beth, A.V., Julien, B., Anthony, F.B. & Michael, C.A. (2010). Psychopathy, sexual behavior and self-esteem, it's different for girls. Journal personality and individual differences Volume48, Issue7, pp 833-83.
Bond FW. & Bunce D. (2003). The role of acceptance and job control in mental health, job satisfaction, and work performance. J Applied Psychology. Volume 88, Issue1: pp 1057-1067.
Boorke, J.C. (2006). The relationship of optimism with psychological and physical wellbeing. Journal of Personality and Social psychology. Volume 53, Issue1, pp 235-250.
Bradbury, T. N., Fincham, F. D., & Beach, S. R. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and Family, Volume 62, Issue4, pp 964-980
Dahl J, Wilson K.G. & Nilsson, A. (2004). Acceptance and Commitment Therapy and the Treatment of Persons at Risk for Long-Term Disability Resulting from Stress and Pain Symptoms: A Preliminary Randomized Trial. Behav Ther. 35, pp 785-801.
Dattilio, F. M. (2010). Cognitive-behavioral therapy with couples and families: comprehensive guide. New York: Guilford Press.
Dimkapa, I.D. (2010).Martial adjustment roles of couples practicing child adoption. European journal of social sciences, Volume 13, Issue2, pp 194-200.
Epstein, N., & Baucom, D. H. (2002). Enhanced cognitive-behavioral therapy for couples: A contextual approach. Washington, DC: American Psychological.
Ericka, M. Welsh, M. Simone, A. J. French, H. & Melanie, W. (2016). Examining the relationship between family meal frequency and individual dietary intake: Does family cohesion play a role? Journal of Nutrition Education and Behavior, Volume 11, Issue3, pp 229-235.
Forman EM, Herbert JD. (2008). New directions in cognitive behavior therapy: acceptance based therapies, chapter to appear in w. o’donohue, je. fisher, (eds), cognitive behavior therapy: Applying empirically supported treatments in your practice, 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley, Volume 4, Issue1, pp 263-265.
Forman EM, Herbert JD. (2008). New directions in cognitive behavior therapy: acceptance based therapies, chapter to appear in w. o’donohue, je. fisher, (eds), cognitive behavior therapy: Applying empirically supported treatments in your practice, 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley; pp263-265.
Gifford EV, Kohlenberg BS, Hayes SC, Antonuccio DO, Piasecki MM, Rasmussen-Hall ML. (2004). Acceptance-Based Treatment for Smoking Cessation. Behavior Therapy. 35, pp689-705.
Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology, 53, pp 6-41.
Gilbert, P., & Irons, C. (2005). Focused therapies and compassionate mind training for shame and self-attacking. In P. Gilbert (Ed.), Compassion: Conceptualisations, research and use in psychotherapy (pp. 263-325). London: Routledge.
Gottman, J. M. (2014). What predicts divorce?: The relationship between marital processes and marital outcomes. New York: Psychology Press.
Graham, J. M., Liu, Y. J., & Jeziorski, J. L. (2006). The Dyadic Adjustment Scale: A reliability generalization meta-analysis. Journal of Marriage and Family, 68, pp 701-717.
Gratz K.L, Gunderson J.G. (2006). Preliminary Data on an Acceptance-Based Emotion Regulation Group Intervention for Deliberate Self-Harm Among Women With Borderline Personality Disorder. Behav Ther; Volume 37, Issue1, pp 25–35.
Hayes S. Lillis S.(2012). Acceptance and commitment therapy. American psychological association publication.
Hayes S.C. Bissett R & Fisher G. (2004). The impact of acceptance and commitment training on the professional burnout. Journal of Behavior Therap. 35, pp 821-835.
Hayes SC, Strosahl KD, Wilson KG. (1999). Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change. 3rd Ed. New York, NY: Guilford. Pp 165-171.
Hayes SC. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior Therapy. Volume 35, Issue 4, pp 639-665.
Hoban, Sh., & Hoban, G. (2004). Self-esteem, self-efficay and self-directed learning: Attempting to undo the confusion. International journal of directed learning. Volume 1, Issue2, pp 7-25.
James R. (2011). Correlates of sexual self-esteem in a sample of substance-abusing woman. J Psychoactive Drugs. Volume 43, Issue3, pp 220-8.
Kanter JW, Baruch DE, Gaynor ST. (2006). Acceptance and commitment therapy and behavioral activation for the treatment of depression: description and comparison. The Behavior Analyst / Maba. 29, pp 161-85.
Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (3rd ed). New York: The Guilford Press.
Mohammadi K, Heidari M, Faqihzadeh S. (2008). The validation of female sexual function index(FSFI) in the women: Persian Version. Payesh journal. Volume 7, Issue2, pp 270-278.
Mustafa, S. J., Loper, K., Purden, M., Zelkowitz, P., & Baron, M. (2012). Better Marital Adjustment is Associated with Lower Disease Activity in Early Inflammatory Arthritis. Turk J Med Sci, 42, pp1180-1185.
Neff, K. (2011). Self-compassion, self-esteem and well-being. Social and Personality Psychology Compass, Volume 5, Issue1, pp 1–12.
Neff, K.D., & McGehee, P. (2010). Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and Identity, 9,pp 225–240.
Z, Abbasi M, Kalvani M,  Nourbakhsh P. (2017). Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Sexual Self-Esteem, Emotional Skillfulness and Marital Adjustment in Veterans’ Wives. Iranian Journal of War and Public Health. Volume 9, Issue1, pp 25-32.
Platt RAL, Nalbone DP, Casanova Gm, Wetchler JL. (2018) Parental conflict and identity as predictors of adult children’s attachment style and infidelity. Am J Fam Ther 36, pp149-161.
Raes, F. (2010). Rumination and worry as mediators of the relationship between self-compassion and depression and anxiety. Journal of Personality and Individual Differences, 48, pp 757-761.
Ramazani M, Dolatian M, Shams J, Alavi. (2012). The correlation between self-esteem and sexual dysfunction and satisfaction in women. Arak Medical University Journal. Volume 14, Issue59, pp 57-65. [Persian]
Roemer L, Orsillo SM, (2011). Salters-Pedneault K. Efficacy of an acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder: evaluation in a randomized controlled trial. J Consult Clin Psychol, Volume 76, Issue 6, pp 1083-9.
Saber M, Tehrani H, Shojaeizadeh D, Maleki Z, Esfandiyarpoor R. (2013). Mental Health and Exposure to Stressful Life Events of Nurses Working in Emergency Medical Service (ER 115). Journa Health System Research. Volume 9, Issue3, pp 294-300.
Sands, A., Thompson, E. J., & Gaysina, D. (2017). Long-term influences of parental divorce on offspring affective disorders: A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, Volume 15, Issue2, pp 105-114.
Sinha, S. P., & Mukergee, N. (2001). Marital Adjustment and Personal Space Orientation. The Journal of Social Psychology, Volume 130, Issue5, pp 633-639.
Victor, C. R., Burholt V., & Martin, W. (2012). Loneliness and Ethnic Minority Elders in Great Britain: An Exploratory Study. Journal of Cross-Cultural GerontologyVolume 27, Issue1, pp 65-78 ·
Wren, A., Somers, J., Melissa, A. W., Goetz, M. C., Leary, M. R., Fras, A. M., & et al (2012). Self-compassion in patients with persistent musculoskeletal pain: Relationship of self-compassion to adjustment to persistent. Journal of Pain Symptom Management, 43, pp 759-770.
Yousefi, N., Etemadi, A., Bahrami, Fa. Ahmadi, S. A., & Fatehizadeh, M. S. (2010). Comparison of early maladaptive schemas in divorced and normal spouses as predictors of divorce. Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, Volume 16, Issue1, pp 21-33.
Zeanah, P. D., & Schwarz, J. C. (1996). Reliability and validity of the sexual selfesteem inventory women. Assessment. 3: pp 1-15.