تاثیرآموزش برنامه یادگیری اجتماعی – هیجانی جامع بر آگاهی اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

3 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

چکیده
شواهد نشان می دهد که بخش عمده ای ازمشکلات فراگیران، در نتیجه عدم توجه به شایستگی روانی-اجتماعی بویژه آگاهی اجتماعی آنان است. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تاثیر برنامه یادگیری اجتماعی – هیجانی جامع بر آگاهی اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجو معلمان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 97-96 بود. با توجه به نوع روش تحقیق، نمونه پژوهش با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شد، به این صورت که، از بین کلاس های دانشگاه فرهنگیان چهار کلاس (دو کلاس دختر و دو کلاس پسر) انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل تقسیم شدند، گروه های آزمایش طی6 جلسه (5/1 ساعته) با برنامه یادگیری اجتماعی- هیجانی جامع آموزش دیدند و گروه های کنترل آموزشی دریافت نکردند. برای جمع آوری اطلاعات، از بعد آگاهی اجتماعی پرسشنامه کفایت اجتماعی– روانی تام استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه انجام گرفت. نتایج نشان داد که آموزش برنامه یادگیری هیجانی– اجتماعی جامع بر آگاهی اجتماعی دانشجویان دختر و پسر گروه آزمایش تاثیر معنی داری داشته است، اما بین گروه های آزمایش تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتایج این تحقیق اثربخشی آموزش برنامه یادگیری هیجانی– اجتماعی جامع بر آگاهی اجتماعی دانشجومعلمان را مورد تایید قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Comprehensive Social-Emotional Learning Program on the Social Awareness of Teacher Trainees of East Azerbaijan Farhangian University1

نویسندگان [English]

  • akbar ebrahimi orang 1
  • Davood Hosseininasab 2
  • Rahim Badri gargary 3
1 Associate Professor, Department of Education and Psychology, Farhanghian University, Tehran, Iran
2 Professor,Tabriz Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Professor, Department of Education and Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Evidence shows that the major part of learners' problems is due to lack of attention to psychosocial competence, especially their social awareness. The purpose of the present study was determining the effect of social-emotional learning program on the social awareness of Farhangian University teacher trainees in East Azerbaijan. The present study is a quasi-experimental research with pretest-posttest design and a control group. The population of the study included all male/female teacher trainees of East Azerbaijan Farhangian University in the academic year of 97-96. According to the research method, the sample was selected using available sampling. In this way, four classes (two girls 'and two boys' classes) were selected from among the classes of Farhangian University and randomly divided into two experimental groups And control groups. The experimental groups trained a comprehensive social-emotional learning program in 6 sessions (1.5 hours) and control groups did not receive interventional. to collect data on social awareness of the students, social-psychological efficiency questionnaire was used. Data were analyzed using one-way covariance analysis. The results showed that comprehensive emotional-social learning program had a significant effect on the social awareness of the experimental group in female and male students, but there was no significant difference between the experimental groups. The results of the present study confirmed the effectiveness of social-emotional learning program training on the social awareness of teacher trainees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comprehensive social-emotional learning
  • social awareness
  • teacher trainees
بدری گرگری، رحیم، فتحی آذر، اسکندر، میرنسب، میرمحمود و احراری، غفور. (1395) . تاثیر برنامه تلفیقی یادگیری اجتماعی – هیجانی بر شایستگی های روانی - اجتماعی دانش آموزان، پژوهشنامه تربیتی، 11 (48) ، صص20-1.
بنی اسدی، حسن؛ باقری، مسعود (1390) . دانش ارتباط غیر کلامی و شایستگی اجتماعی. اندیشه ورفتار،دوره ی پنجم، شماره ی 20، تابستان1390. صص 56-47.       
به پژوه، احمد، سلیمانی، منصور، افروز، غلامعلی و لواسانی، غلامعلی. (1389) . تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز،  فصلنامه نوآوری های آموزشی، 33 (9) .
پرندین، شیما  (1385) . ساخت پرسشنامه کفایت اجتماعی و هنجاریابی آن در نوجوانان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
رهبر کرباسدهی، فاطمه، حسین‌خانزاده، عباسعلی و رهبر کرباسدهی، ابراهیم. (1396) . تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر خودتوانمندسازی اجتماعی و ناگویی هیجانی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری ویژه. تعلیم و تربیت استثنایی. ۲ (۱۴۵)، صص12-5.
زارع. حسین،کمالی زارچ،محمود،رضایی نسب،فاطمه، (1388)  سبک های شوخ طبعی و پنج رگه شخصیت. روان شناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، سال ششم/ شماره 22، صص45-34.
شیخ محمدی، عباس، ارجمند نیا، علی اکبر، حسن زاده، سعید و رضایی میرحصاری، علی. (1393) . اثر بخشی برنامه مبتنی بر شایستگی اجتماعی در افزایش مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری. فصلنامه کودکان استثنایی، 14 (3) ، صص30-19.
صدری، اسماعیل، اکبرزاده، نسرین، پوشنه، کامبیز. (1387) . تأثیر برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی هیجانی بر هوش هیجانی دانش‌‌آموزان. پژوهش‌های روان شناختی، 3 (4و3) ،صص 83-69.

کریم‌زاده، منصوره. (1393) . تأثیر آموزش مهارت های هیجانی-اجتماعی در بهبود سامت روان معلمان مقطع ابتدایی. فصلنامة علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره 53، صص 149-131.

واحدی، شهرام فتحی آذر؛ اسکندر (1385) . آموزش کفایت اجتماعی و هوش هیجانی در کاهش پرخاشگری پسران پیش دبستانی: گزارش 6 مورد. فصلنامه یافته های نو در روانشناسی. سال هشتم، صص 102-93.
یارمحمدیان، نسرین (1391) . ارتقای توانمندی های فردی – اجتماعی و سلامت عمومی نوجوانان از طریق افزایش کفایت اجتماعی آنان، مجله علوم رفتاری، دوره 6، شماره 3، صص 288-279.
Albert, M. M. (2005). Examination the social skills differences among atrisk youth diagnosed with learning disability conduct disorder and serious emotional disturbance. Unpublished Doctoral Dissertation, Boston University, Massachusetts.
Bar-on, R. (2006). The Bar-On model of Emotional–social intelligence (ESI) . University of Texas Medical Branch Psicothema, 18, 13-25.
Caruso, D. (2002). The Effective Leader: Understanding and Applying Emotional Intelligence. Journal of IVEY Business, http://www. ivey businessjournal. com.
Çelik, E. (2016). Suppression effect of social awareness in the relationship between self-concealment and life satisfaction, Cogent Social Sciences, 2, 48-58.
Cohen, J. (2001). Caring classrooms/intelligent schools: The social emotional education of young children. NEW YORK.
Denham, S.A. (2006). Social-emotional competence as support for school readiness: what is it and how do we assess it? Early Education and Development, 17 (1), 57-89.
Doğan, T. (2006). The investigation of relationship between social intelligence, depression and some variables at university students] (master’s thesis). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 82, 405-432.Gehlbach, H., Young, L. V., & Roan, L. K. (2012). Teaching social perspective taking: how educators might learn from the Army. Educational Psychology, 32(3), 295-309.
Greenberg, M. T., Weissberg, R. P., O'Brien, M. U., Zins, J. E., Fredericks, L., Resnik, H., & Elias, M. J. (2003). Enhancing school-based prevention and youth development through coordinated social, emotional, and academic learning. American psychologist, 58(6-7), 466.
Kochmanski , A. J. (2010) . Learning disabilities and communication deficits: Compensating for social incompetence. Journal of LD and Social Competence, 5, 1-15.
Lopes, P. N. , Salovey, P. , & Straus, R. (2003) . Emotional intelligence, personality and the perceived quality of social relationships. Elsevier; 641-58.
Mendez, J. L., Fantuzzo, J. , & Cichetti, D. (2002) . Profiles of social competence among low-income African preschool children. Journal of Child Development, 73 (4) , 1085-1100.
Nowicki, E. A (2003) meta-analysis of the social competence of children with learning disabilities compared to classmates of low and average to high achievement. Learning Dissability Quarely, 26 (3) , 171-188.
Perlman, D. (2007). The best of times, the worst of times: The place of close relationships in psychology and our daily lives. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 48,7–18.
Petrides, K. V., Furnham, A. F. (2006). The Role of Trait Emotional Intelligence in a Gender-Specific Theory of Organizational Variables. Journal of Applied Social Psychology, 36 (2): 552-569.
Ratcliffe, B. , Wong, M. , Dossetor,. , & Hayes, S. (2014) . Teaching social–emotional skills to school-aged children with Autism Spectrum Disorder: A treatment versus control trial in 41 mainstream schools. Research in Autism Spectrum Disorders, 8 (12) , 1722.
Raver, C. C. , & Zigler, E. F. (1997) . Social competence: An untapped dimension in evaluating Head Start's success. Early Childhood Research Quarterly, 12, 363-385.
Ray, K., Smith, M.C. (2010).The kindergarten child: what teachers and administrators need to know to promote academic success in all children, Early Childhood Education Journal, 38, 5-18.
Rijn, S. V. , Schothorst, P. , Wout, M. V. , Sprong, M. , Ziermans, T. , Engeland, H. V. , Aleman, A. , & Swaab, H. (2011) . Affective dysfunctions in adolescents at risk for psychosis: Emotion awareness and social functioning. Journal of Psychiatry Research, 187, 100–105.
Rubin, K. H. , & Rose-Krasnor, L. (1992) . Interpersonal problem solving  and  social competence in children. In V. B. Van Hasselt & M. Hersen, Handbook of social development. A lifespan perspective (pp. 283-323) . New York: Plenum Press.
Spence, S. H. , Barrett, P. M. , & Turner, C. M. (2003) . Psychometric properties of the Spence Children’s Anxiety Scale with young adolescents. Journal of Anxiety Disorders, 17 (6) , 605–632.
Tom, K. M. (2012) . Measurement of Teachers’ Social-Emotional Competence: Development of The Social-Emotional Competence Teacher Rating Scale, A Dissertation Presented to the Department of Special Education and Clinical Sciences and the Graduate School of the University of Oregon in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.
Udo, S.D., Ukpong, O. U. (2016). influence of self and social awareness on Business Education students’ academic performance in Federal Universities in South-South, Nigeria. International Journal of Education, Learning and Development,4(6), 1-8.
Wong, G. Li-Tsang,H. & Siu. Y. I. (2014). A psychometric evaluation of the social skills rating system  in children with attention deficit hyperactivity disorder. Behavior Research and Therapy, 43 (6), 733-746.