ذهن آگاهی و بدتنظیمی هیجانی به عنوان عوامل فراتشخیصی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تبریز: خیابان 17شهریور جدید- مجتمع خدمات مشاوره ای علام امینی بهزیستی تبریز. مشاور خانواده

2 دانشگاه تبریز

3 استاد روان شناسی بالینی دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه و اهداف: اختلال اضطراب فراگیر (GAD) اختلالی مزمن است که بطور اختصاصی با نگرانی افراطی و پایدار مشخص می‌گردد. برخی از پژوهش ها مشکلات تنظیم هیجانی و ذهن آگاهی پایین را در این اختلال نشان داده اند. هدف پژوهش حاضر مقایسه ذهن آگاهی و مشکلات تنظیم هیجانی به عنوان دو عامل فراتشخیصی اختلالات هیجانی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و گروه بهنجار بود.
مواد و روشها: 20 بیمار مبتلا بهGAD به شیوه نمونه گیری در دسترس از میان بیماران مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی بزرگمهر و مراکز مشاوره شهر تبریز انتخاب شدند. گروه کنترل نیز به همان تعداد بعد از همتا سازی از بین همراهان مراجعان مراکز مشاوره انتخاب شدند. آزمودنی ها به مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی(DERS)، پرسشنامه نگرانی پن استیت (PSWQ) و مقیاس توجه آگاهی هشیارانه (MAAS) پاسخ دادند.
یافته ها: بین گروه بهنجار و گروه اضطراب فراگیر، در تنظیم هیجانی و خرده مقیاس های آن تفاوت معناداری وجود داشت (01/0>p). همچنین تفاوت معناداری بین گروه بیمار و گروه سالم از نظر میزان ذهن آگاهی وجود داشت (05/0>p)، تحلیل ممیزی نیز نشان داد که ذهن آگاهی پایین و مشکل تنظیم هیجانی به خوبی می توانند عضویت و یا عدم عضویت یک فرد در گروه کنترل و یا گروه اضطراب فراگیر را پیش بینی کنند.
نتیجه گیری: به طور کلی ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی به عنوان دو عامل فراتشخیصی ، احتمالا می توانند در پدیدآیی اختلال اضطراب فراگیر نقش داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mindfulness and Emotional Dysregulation as Transdiagnostic Factors in Patient with Generalized Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • Somayeh Javidfar 1
  • Majid Mahmood Alilo 2
  • Abbas Bakhshipour 3
1 Clinical Psychologist, Family Counselor
2 Tabriz university
3 Tabriz university
چکیده [English]

ABSTRACT
Backgrounds and Objectives: Generalized Anxiety Disorder (GAD) is a chronic disorder that characterized with pervasive and intensive worry. Research showed difficulties in emotion regulation and low mindfulness in GAD. The aim of this study was comparison of mindfulness and emotional dysregulation difficulties as two transdiagnostic factors of emotional disorders, in patient with GAD and health group.
Materials and Methods: Twenty patients with GAD were selected nonrandomly from consecutive referees to psychiatric and psychological clinics of Tabriz. The control group of 20 people was selected from patient’s accompanying. All patients were asked to complete the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) and Penn State Worry Questionnaire (PSWQ).
Results: There is a significant difference (p < 0/01) between GAD with healthy group in emotion regulation total score and in all subscales. Also there is a significant difference (p < 0/05) between the GAD with healthy group in mindfulness. Discriminant analysis indicated that low mindfulness and emotion regulation difficulties could correctly classified cases either GAD or health group.
Conclusion: Overall, mindfulness and emotional dysregulation as two transdiagnostic factors probably have a role in development of GAD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Generalized Anxiety Disorder
  • emotional dysregulation
  • Mindfulness