کلیدواژه‌ها = ساختار عاملی
روایی سازه و شاخص‌های سوال-پاسخ مقیاس رضایت از وضعیت رابطه (ReSta)

دوره 15، شماره 58، شهریور 1399، صفحه 140-156

فرهاد تنهای رشوانلو؛ سید علی کیمیایی


بررسی ساخـتار عاملی ویرایش دوم آزمون هوش هیجانی مایر- سالوی -کاراسو با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1391، صفحه 21-41

منصور بیرامی؛ منصور حرفه دوست؛ زهرا کرمی؛ پریسا فرنودیان


ساختار عاملی نسخه‌ی ایرانی پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ- فرم 232 سؤالی در یک نمونه‌ی غیربالینی

دوره 4، شماره 16، بهمن 1388، صفحه 227-246

لادن فتی؛ فرشته موتابی؛ کیت دابسون؛ رضا مولودی؛ کاوه ضیایی