کلیدواژه‌ها = تنظیم شناختی هیجان
کمال گرایی و تنظیم شناختی هیجان: نقش میانجی فعال سازی و بازداری رفتاری

دوره 18، شماره 71، مهر 1402، صفحه 285-294

10.22034/jmpr.2023.54651.5338

نسرین یوسفی؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ حسین محققی


رابطه ی تنظیم شناختی هیجان و هوش شخصی با فرسودگی تحصیلی

دوره 16، شماره 61، خرداد 1400، صفحه 65-74

آذین نریمانی؛ رضا کاظمی؛ محمد نریمانی