فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (JMPR) - شماره جاری