کلیدواژه‌ها = طرحواره‌های ناسازگار اولیه
بررسی تطبیقی مؤلفه‌های طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در افراد حائز نشانه‌های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم

دوره 14، شماره 54، شهریور 1398، صفحه 41-55

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ خدیجه پورمحمود حاجیلاری؛ سمیه سعیدی دهاقانی


رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با کمال‌گرایی: آزمون یک الگوی علّی

دوره 9، شماره 35، آبان 1393، صفحه 81-97

حمزه سلمانپور؛ ابوالفضل فرید؛ صدیقه سلمان پور؛ ابوالفضل قاسم زاده